Regulamin SalesOn

Umów Demo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SalesOn.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) określa zasady świadczenia przez Sales Development Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, e-mail: [email protected], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907282, kapitał zakładowy w wysokości 22.450 PLN, NIP: 5223204877; REGON: 389244404 (dalej Administrator), usług drogą elektroniczną (dalej Usługi), na rzecz podmiotów korzystających z serwisu dostępnego na stronie www.SalesOn.pl (dalej SalesOn.pl).
 2. Administratorem danych osobowych wprowadzanych do SalesOn.pl przez Użytkowników, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) jest Administrator.
 3. Właścicielem autorskich praw majątkowych do SalesOn.pl jest Administrator. Zabronione jest kopiowanie i wykorzystywanie elementów SalesOn.pl, jak również materiałów udostępnianych na jego łamach, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Administratora.
 4. Korzystanie z SalesOn.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z większości funkcjonalności SalesOn.pl możliwe jest także za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów. Sprzęt i oprogramowanie muszą spełniać wymagania techniczne opisane w załączniku: Wymagania techniczne.

§ 2. Usługi

 1. Usługi świadczone są, na rzecz osób fizycznych lub prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
  posiadających osobowości prawnej, pod warunkiem spełnienia przez nie warunków określonych w
  paragrafie 3 ustęp 1 Regulaminu (dalej Klienci). Usługi świadczone są odpłatnie, za wyjątkiem::
  1) usług tworzenia i edycji profilu Użytkownika oraz profilu Klienta;
  2) wysyłki newslettera;
  oraz w okresie testowym usług świadczonych na koncie testowym Klienta.
 2. Z Usług korzystać mogą osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne upoważnione przez Klienta, pod
  warunkiem spełnienia przez nie warunków określonych w paragrafie 3 ustęp 2 Regulaminu (dalej
  Użytkownicy).
 3. Klient może dokonać wyboru jednego lub większej liczby pakietów usług (spośród Usług oferowanych przez Administratora) oraz wybrany pakiet lub pakiety usług wykupić dla jednego lub większej liczby Użytkowników. Usługi obejmują między innymi:
  1. umożliwienie Klientowi będącemu osobą fizyczną założenia profilu indywidualnego, lub założenie przez Administratora na rzecz Klienta konta korporacyjnego oraz nadanie Użytkownikowi wskazanemu przez Klienta uprawnień do administrowania tym profilem (Administrator Klienta);
  2. umożliwienie Administratorowi Klienta administrowania kontem korporacyjnym Klienta, w tym:
   • a) umożliwianie Użytkownikom zakładania nowych profili indywidualnych powiązanych z kontem korporacyjnym Klienta, lub, w przypadku Klienta posiadającego wykupiony dostęp do modułu powierzenia danych osobowych – założenie nowych profili indywidualnych powiązanych z kontem korporacyjnym, udostępnienie ich Użytkownikom oraz edytowania danych w nich podanych,
   • b) usuwania indywidualnych profili Użytkowników powiązanych z kotem korporacyjnym Klienta,
   • c) grupowania indywidualnych profili Użytkowników powiązanych z kotem korporacyjnym Klienta,
   • d) nadawania Użytkownikom pełnych lub częściowych uprawnień do administrowania kontem korporacyjnym Klienta, w tym uprawnień Administratora Klienta,
   • e) publikowania na łamach SalesOn.pl plików audio i wideo oraz artykułów, dokumentów i testów dostępnych wyłącznie dla Użytkowników, lub grup Użytkowników powiązanych z kontem korporacyjnym Klienta,
   • f) konfigurowania szkoleń e-learningowych z wprowadzonych do systemu przez Administratora Klienta plików audio i wideo oraz artykułów, dokumentów i testów,
   • g) administrowania materiałami dostępnymi na koncie korporacyjnym Klienta, w tym opublikowanymi przez Administratora Klienta, w tym udostępniania ich Użytkownikom lub grupom Użytkowników powiązanych z profilem Klienta oraz zlecania zapoznania się z nimi lub ich wykonania,
   • h) administrowania innymi modułami wykupionymi przez Klienta;
  3. umożliwienie Użytkownikom:
   • a) edycji i kasowania danych podanych w profilu indywidualnym Użytkownika, za wyjątkiem Użytkowników, których profile indywidualne zostały założone przez Klienta posiadającego wykupiony dostęp do modułu powierzenia danych osobowych,
   • b) czytania artykułów, oglądania filmów oraz odsłuchiwania audiobooków,
   • c) wykonywania szkoleń e-learningowych i testów wiedzy,
   • d) korzystania i z innych modułów wykupionych przez Klienta;
  4. wysyłanie na podane przez Użytkowników adresy poczty elektronicznej newslettera.
 4. UWAGA: Realizacja wybranych Usług może być związana z dodatkową odpłatnością, o czym SalesOn.pl zawsze, w sposób jednoznaczny, informuje Klienta przed przyjęciem usługi do realizacji.
 5. UWAGA: Przy wykorzystaniu SalesOn.pl nie jest możliwe świadczenie Usług, których obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług poza terenem Polski spoczywałby na Sales Development Technologies Sp. z o.o.. Ze względu na powyższe nie jest możliwe dokonanie zakupu Usług on-line z poza Polski (włączone jest geoblokowanie) jak również zakup Usług przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terenem Polski i nie prowadzące działalności gospodarczej.
 6. Materiały i treści wprowadzane do SalesOn.pl nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających dobre obyczaje i ogólnie przyjęte zasady moralne, a w szczególności:
  1. naruszających przepisy prawa,
  2. zawierających treści wulgarne, obraźliwe, pornograficzne i / lub nieobyczajne,
  3. obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw,
  4. popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
 7. Materiały i treści wprowadzane do SalesOn.pl przez Administratora Klienta zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 3. pkt. 2) lit. e) Regulaminu:
  1. będą dostępne wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych przy wykorzystaniu profili indywidualnych powiązanych z kontem korporacyjnym Klienta, nie będę natomiast dostępne dla pozostałych użytkowników SalesOn.pl;
  2. pozostają własnością Klienta i prawo do ich wykorzystywania ma wyłącznie Klient, a Administrator (Sales Development Technologies Sp. z o.o.) nie nabywa do nich żadnych praw chociażby ich kopie lub oryginały zostały mu udostępnione, a w szczególności na mocy Regulaminu nie następuje przeniesienie na niego takich praw, ani nie zostaje udzielona na jego rzecz licencja;
  3. mogą zostać usunięte z SalesOn.pl przez Administratora Klienta w każdym czasie oraz przez Administratora po upływie 14 dni od dnia wygaśnięcia ważności konta Klienta

§ 3. Klienci i Użytkownicy

 1. Klientem może być osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjnej nie posiadająca osobowości prawnej, która jednocześnie spełnia wszystkie następujące warunki:
  1. w jej imieniu zawarta została umowa dotycząca świadczenia Usług lub zostało złożone zamówienie świadczenia Usług (w tym zamówienie on-line na stronie Saleson.pl);
  2. zamówione Usługi zostały opłacone (o ile inaczej nie zostało wskazane w zawartej umowie, lub złożonym zamówieniu);
  3. Klient będący osobą fizyczną lub Administrator Klienta nie będącego osobą fizyczną założył na SalesOn.pl profil indywidualny potwierdzając, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia;
  4. Klient będący osobą fizyczną lub Administrator Klienta nie będącego osobą fizyczną wyraził zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu realizacji Usług, lub Klient zawarł z Administratorem umowę dotyczącą świadczenia Usług obejmującą moduł powierzenia Regulamin SalesOn.pl, str. 3 z 8 przetwarzania danych osobowych oraz umowę powierzenia do przetwarzania danych osobowych użytkowników.
 2. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz:
  1. założyła na SalesOn.pl profil indywidualny zawierający jej prawdziwe dane osobowe, podając co najmniej: imię, nazwisko i adres e-mail oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych w celu realizacji Usług, lub
  2. której profil indywidualny na SalesOn.pl udostępnił Klient, który uprzednio zawarł z Administratorem umowę dotyczącą świadczenia Usług obejmującą moduł powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umowę powierzenia do przetwarzania danych osobowych użytkowników.
 3. Użytkownik może na swoim profilu indywidualnym również umieścić zdjęcie, z tym zastrzeżeniem, że jego umieszczenie oznacza wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku Użytkownika na łamach SalesOn.pl.
 4. . Żaden z elementów profilu indywidualnego nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających dobre obyczaje i ogólnie przyjęte zasady moralne, a w szczególności:
  1. naruszających przepisy prawa;
  2. zawierających treści wulgarne, obraźliwe, pornograficzne i / lub nieobyczajne;
  3. obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw;
  4. popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
 5. Zakładając profil indywidualny powiązany z kontem korporacyjnym Klienta Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie wszelkich treści na nim podanych osobom upoważnionym przez Klienta.
 6. Podawanie przez Użytkownika na jego profilu indywidualnym nieprawdziwych danych osobowych jest zabronione. Profile zawierające nieprawdziwe dane osobowe mogą być blokowane lub usuwane przez Administratora. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji podanych danych, w szczególności poprzez podanie na prośbę Administratora aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
 7. Administrator może:
  • odmówić świadczenia Usług każdej osobie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Administratora;
  • zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie i / lub skorygowanie podanych przez niego danych osobowych, jeżeli zachodzi podejrzenie, że dane podane przez niego na profilu indywidualnym nie są zgodne ze stanem faktycznym;
  • zwrócić się do osoby trzeciej (np. Administratora Klienta) o potwierdzenie, czy dane podane przez Użytkownika na profilu indywidualnym są zgodne ze stanem faktycznym;
  • zablokować lub usunąć profil Użytkownika jeżeli:
   • a) zachodzi podejrzenie, iż podane przez Użytkownika dane nie są prawdziwe,
   • b) Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego loginu i hasła. Zabronione jest wykorzystywanie loginów oraz haseł do SalesOn.pl należących do innych osób jak również dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa bez uprzedniej zgody Administratora.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z SalesOn.pl i wszystkie wynikłe z tego skutki, w tym szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu działań Użytkownika.
 10. Użytkownik korzystając z SalesOn.pl potwierdza że jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Każdy Użytkownik może zwiększyć bezpieczeństwo posługiwania się SalesOn.pl włączając na swoim profilu uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z SalesOn.pl, a Użytkownik, o którym mowa w § 3 ust. 2. pkt. 1) Regulaminu również usunąć swoje dane osobowe lub poprosić o ich usunięcie Administratora wysyłając wiadomość na adres [email protected] Użytkownik, o którym mowa w § 3 ust. 2. pkt. 2) Regulaminu prośbę o usunięcie konta, lub zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych powinien kierować do Administratora Klienta.

§ 4. Ceny, zawarcie umowy i płatności

 1. Ceny Usług podane w cennikach i na zamówieniach są cenami netto i nie uwzględniają podatku od towarów i usług, który zostanie doliczony w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Wyjątkiem od powyższej zasady są ceny szkoleń e-learningowych, które ze względu na możliwość ich zakupu przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej podawane są w kwotach brutto.
 2. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo na okres jednego roku, z chwilą dokonania przez Klienta płatności, chyba że:
  • a) zamówienie złożone przez Klienta i przyjęte przez Administratora, lub umowa zawarta pomiędzy klientem i Administratorem stanowi inaczej, lub
  • b) zamówienie zostało złożone przy wykorzystaniu formularza on-line z dokonanym wyborem płatności miesięcznych – wówczas Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo z chwilą dokonania płatności, na okres jednego miesiąca, z automatycznym przedłużeniem na kolejne miesięczne okresy, do momentu złożenia przez Klienta rezygnacji lub zaprzestania regulowania przez Klienta comiesięcznych płatności.
 3. Jeżeli przyjęte przez Administratora zamówienie lub umowa zawarta z Administratorem nie stanowi inaczej, płatność dokonywana jest przez Klienta z góry, przy wykorzystaniu systemu dotpay lub na podstawie dokumentu proforma wystawionego przez Administratora lub automatycznie z systemu SalesOn.pl.
 4. Jeżeli przyjęte przez Administratora zamówienie lub umowa zawarta z Administratorem nie stanowi inaczej, faktura jest wystawiana każdorazowo po dokonaniu przez Klienta płatności na dane podane przez Klienta na stronach SalesOn.pl w trakcie dokonywania zakupu, lub na formularzu zamówienia lub w umowie, a następnie jest wysyłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na życzenie Klienta faktura może zostać wystawiona w formie tradycyjnej (papierowej) i wysłana klientowi listem zwykłym.
 5. Po upływie opłaconego przez Klienta okresu dostęp do Usług jest blokowany, za wyjątkiem Usług o których mowa w § 2 ust. 1. pkt. 1) i 2) Regulaminu. Klient nie ma obowiązku przedłużania okresu korzystania z Usług, ani też przesyłania do Administratora powiadomień o rezygnacji z korzystania z Usług (o ile umowa zawarta z Administratorem nie stanowi inaczej).
 6. Klient będący osobą fizyczną może odstąpić od umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o rezygnacji z Usług na adres Administratora. W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Zwrot płatności nastąpi w terminie czternastu dni przy wykorzystaniu systemu dotpay lub na rachunek bankowy, z którego została przekazana, chyba że Klient uzgodni z Administratorem inną formę realizacji zwrotu.

§ 5. Dane osobowe Użytkowników

 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników, są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z SalesOn.pl oraz przekazywania informacji o usługach i produktach oferowanych przez Administratora. Dane są przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany przez system SalesOn.pl, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników:
  1. o których mowa w § 3 ust. 2. pkt. 1) Regulaminu – jest:
   • a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy – umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług, Regulamin SalesOn.pl, str. 5 z 8
   • b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – wykazania faktycznego świadczenia usług niematerialnych;
   • c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. uzasadniony interes administratora polegający na oferowaniu produktów i usług);
  2. o których mowa w § 3 ust. 2. pkt. 2) Regulaminu – jest każdorazowo umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta przez Administratora z Klientem.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż konieczny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z realizacji umów oraz przepisów prawa, tj. do końca roku po upływie pięciu lat od dnia ostatniego skorzystania przez Użytkownika z Usług oraz przez okres potrzebny na ich pełne skasowanie w tym skasowanie z serwerów zapasowych oraz kopii bezpieczeństwa (przykładowe, jeżeli użytkownik po raz ostatni logował się do SalesOn.pl w lipcu 2021 roku, to jego profil Użytkownika zostanie skasowany w styczniu 2027 roku).
 4. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd lub organ ścigania) wskazując jego podstawę prawną oraz, w przypadku Użytkowników o których mowa w § 3 ust. 2. pkt. 2) Regulaminu, gdy przekazanie danych zleci Klient, który przekazał Administratorowi dane osobowe do przetwarzania.
 5. Każdemu Użytkownikowi, o którym mowa w § 3 ust. 2. pkt. 1) Regulaminu, w odniesieniu do podanych przez Niego danych osobowych przysługują następujące prawa :
  • a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  • c) prawo do przenoszenia danych;
  • d) prawo do usunięcia danych oraz żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  • e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Żądanie realizacji każdego z powyższych praw każdy Użytkownik może zgłosić w dowolnym momencie na adres [email protected]
 6. Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać usunięte również przez Administratora Klienta przy wykorzystaniu funkcji kasowania:
  1. konta Użytkownika – kasowanie kont poszczególnych Użytkowników powiązanych z kontem Klienta,
  2. konta Klienta – kasowanie wszystkich danych z konta Klienta, w tym:
   • a) danych wszystkich Użytkowników powiązanych z kontem Klienta
   • b) materiałów i treści wprowadzonych do SalesOn.pl przez Administratora Klienta zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 3. pkt. 2) lit. e) Regulaminu

§ 6. Cookies

 1. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, tj. plików tekstowych, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Strona zapisuje zarówno pliki własne Administratora jak również zaufanych podmiotów trzecich (np.: Google) Powyższe pliki umożliwiają rozpoznanie Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stronami SalesOn.pl, nie służą one jednak do identyfikacji konkretnych Użytkowników, w szczególności na ich podstawie Administrator nie ustala tożsamości Użytkowników.
 2. Administrator używa plików cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach w celu:
  1. ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po SalesOn.pl;
  2. przygotowywania i prowadzenia badań oraz sondaży;
  3. tworzenia statystyk;
  4. weryfikacji i rozwoju oferty świadczonych usług;
  5. udostępniania Użytkownikom spersonalizowanych usług;
  6. kierowania do Użytkowników spersonalizowanych, odpowiadających ich zainteresowaniom reklam;
  7. uniknięcia zbyt częstego prezentowania tej samej reklamy temu samemu Użytkownikowi.
 3. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” Użytkownika z SalesOn.pl. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie plików cookies, ustawienia można jednak zmienić ustawienia w taki sposób aby:
  1. pliki cookies były blokowane w całości lub części, lub
  2. każdorazowo w momencie kiedy pliki cookies są wysyłane na urządzenie pojawiał się komunikat. Jednakże, w przypadku zablokowania plików cookies niektóre funkcje SalesOn.pl mogą wówczas nie działać prawidłowo.

§ 7. Zakres odpowiedzialności Administratora

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z SalesOn.pl było możliwe dla Użytkowników korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych, jednakże:
  1. Administrator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych powyżej umożliwi korzystanie z wszystkich Usług;
  2. Administrator informuje również, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, bądź wpływać na ich jakość;
  3. ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania SalesOn.pl.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z funkcjonowaniem lub brakiem funkcjonowania SalesOn.pl;
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie:
   • a) nastąpiło z winy nieumyślnej,
   • b) spowodowane było przez osoby trzecie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i loginu, za wyjątkiem sytuacji gdy nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora.
 6. W przypadku zawinionych przez Administratora przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do Usług, trwających łącznie dłużej niż 8 godzin w miesiącu kalendarzowym, Administrator zobowiązuje się na prośbę Klienta zrekompensować każdy taki okres przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do Usług poprzez przedłużenie okresu na jaki zostały wykupione o jeden pełny dzień za każde 8 godzin przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do Usług.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania SalesOn.pl oraz naruszenia Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub tradycyjną na adres: Sales Development Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§ 9. Postanowienia pozostałe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej: https://SalesOn.pl/terms-of-use/ w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Klientów i Użytkowników, zmian:
  1. oprogramowania SalesOn.pl, w tym oprogramowania służącego do świadczenia Usług;
  2. szaty graficznej SalesOn.pl, w tym szaty graficznej stron wykorzystywanych do udostępniania Usług;
  3. funkcjonalności SalesOn.pl, w tym funkcjonalności profilu Użytkownika na SalesOn.pl
 3. Korespondencję związaną z funkcjonowaniem SalesOn.pl Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Profilu.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 01.09.2021.

Wymagania techniczne SalesOn.pl

 1. Konfiguracja sprzętowa komputera oraz urządzenia mobilnego musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. Filmy oraz audiobooki mogą być odtwarzane na urządzeniach wyposażonych w słuchawki lub głośniki, a w przypadku komputerów również karty dźwiękowe.
 2. Na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Administrator wspiera następujące przeglądarki:
  • a) Google Chrome – najnowsza stabilna wersja
  • b) Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja
  • c) Microsoft Edge – najnowsza stabilna wersja
  • d) Opera – najnowsza stabilna wersja
 3. Na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS Administartor wspiera:
  • a) Apple Safari – najnowsza stabilna wersja
 4. Na urządzeniach mobilnych (telefonach komórkowych i tabletach) Administrator wspiera:
  • a) system operacyjny Android 4.4 lub nowszy oraz przeglądarkę Chrome
  • b) system operacyjny iOS 9.0 lub nowszy oraz przeglądarkę Safari
 5. Inne wymagania odnośnie konfiguracji:
  • a) włączona obsługa JavaScript

Klienci o SalesOn

Maciej Głuszyński National Sales Manager w Zeelandia

Nasi ludzie, to nasza najlepsza wizytówka. SalesOn pomaga nam być pewnym, że ciągle są na „topie”. Elastyczność i otwartość narzędzia SalesOn pozwala nam na jego konfiguracje w każdym momencie rekonfiguracji rynku. Serdecznie polecam.

Julia Bentkowska Sales Director w Good Food Products

SalesOn jest ciekawym narzędziem komplementarnym w stosunku do tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Daje możliwość regularnej pracy nad podnoszeniem umiejętności sprzedażowych, pozwala odświeżać wiedzę w trybie ciągłym. Dużą zaletą jest odbywanie szkoleń w dogodnym momencie, z dowolnego miejsca. Dzięki raportom i rankingom pozwala ocenić zaangażowanie handlowców w rozwój osobisty.

Tomasz Kuczyński Dyrektor ds. Rozwoju w JUAN

Platforma SalesOn to wygoda i bezstresowe szkolenia dla pracowników oraz oszczędności dla firmy. Profesjonalnie szkolimy naszych handlowców w najbardziej dogodnym dla nich miejscu i czasie na terenie całej Polski.

Renata Niećko Dyrektor Operacyjny w Euroterm TGS

Komfort związany z doborem szkoleń, ustaleniem terminów, możliwością przejścia szkoleń w najbardziej dogodnych dla pracownika warunkach, możliwością wielokrotnego odczytu materiałów, te oraz wiele innych zalet SalesOn, są nie do przecenienia. Najbardziej budujące są komentarze użytkowników, którzy przyznają, że teraz dostrzegają swoje błędy w komunikacji z Klientami, albo odkrywają, że u kolegi jest obszar do przepracowania, dyskutują o tym i się wspierają. Ważne jest też to, że każdy z pracowników, który chce poznawać nowe techniki pracy z Klientem, ma dostęp do narzędzia po prostu „na wyciągnięcie ręki”.

Marek Sapeta Zastępca Dyrektora Sprzedaży w Tarczyński S.A.

SalesOn to bardzo ciekawe i intuicyjne narzędzie do przeprowadzania szkoleń z kompetencji handlowych i wiedzy branżowej. Platforma idealnie się sprawdza przy przeprowadzaniu szybkiej weryfikacji wiedzy w szczególności w rozproszonej strukturze handlowej. Dzięki raportom i rankingom jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować postępy naszych pracowników.

Magdalena Łukasik-Olejniczak Product Trainer CE Cluster Lead w Whirlpool

SalesOn to prosty sposób na rozwój wiedzy i umiejętności handlowców czy promotorów marki. Ciekawe treści przedstawione prostym językiem to 100% gwarancji. Zauważyłam że zespół chętnie bierze udział w szkoleniach i grywalizacji. Warto również zwrócić uwagę na intuicyjne administrowanie platformą, dzięki czemu nie trzeba tracić godzin i nerwów 🙂

Błażej Wilamowski Dyrektor Komercyjny, Członek Zarządu w Oshee

Dzięki Sales On rozwijamy nie tylko kompetencje twarde, ale zyskaliśmy również nowoczesną platformę komunikacji, którą wykorzystujemy także do szkoleń produktowych, wdrażania NPD i edukacji naszych klientów. Największą wartością dodaną platformy jest elastyczność w zarządzaniu programem szkoleń i rozwoju kompetencji, oraz możliwość weryfikacji wiedzy on line, bez nadmiernego angażowania czasu naszych zespołów, m.in. poprzez testy wiedzy, które umożliwiają szybką weryfikację stanu wiedzy naszej kadry.

Paweł Musiał Z-ca Generalnego Dyrektora Sprzedaży w BLACHPROFIL 2

Platforma szkoleniowa SalesOn towarzyszy Naszym siłom sprzedaży od ponad roku. Profesjonalne wsparcie we wdrożeniu nowatorskiego narzędzia szkoleniowego online była kluczem do sukcesu. Platforma posiada szeroki zakres ze szkoleń kompetencji miękkich dla handlowców i managerów jak i pozwala na przygotowanie własnych modułów produktowych. Duże brawa za nowy format webinarów LIVE, narzędzie, które pozwala na wyższą interakcję działu sprzedażowego z trenerem!

Sławomir Bedliński Dyrektor Sprzedaży w Hoya

SalesON to platforma, z której korzystamy od ponad dwóch lat, jest doskonałym narzędziem do rozwijania i utrwalania wiedzy handlowców (…) Bardzo ważne jest to, że SalesOn stale się rozwija, oferując nowe moduły szkoleniowe i nowe funkcjonalności. (…) Dodatkowo platforma umożliwia analizę rozwoju umiejętności zespołu. (….) SalesOn jest stałym elementem w procesie szkoleniowym naszego zespołu i niezależnie od innych szkoleń, będziemy nadal korzystać z tej platformy.

Krzysztof Książek Jr HR Business Partner w Orbico Poland

SalesOn poza świetnym gotowym kontentem szkoleniowym i wieloma fantastycznymi funkcjonalnościami to również stojący za platformą zespół specjalistów. Ogromnie cenię sobie to, że nasi partnerzy po stronie SalesOn słuchają naszych informacji zwrotnych i ciągle doskonalą platformę by była jeszcze lepiej dostosowana do potrzeb użytkowników i administratorów.

Jarek Ganiewski Field Force Manager w Fiskars

SalesOn pozwala nam rozwijać zespół handlowy procesowo, małymi krokami. Największą wartością jest moduł raportujący, gdzie widzimy co handlowcy wiedzą i potrafią, a nad którymi obszarami musimy jeszcze popracować. Praca na Saleson pozwala również rozwijać zaangażowanie handlowców w proces uczenia się w dowolnym miejscu i czasie.

Karolina Szołoch Koordynator HR w Sopro Polska

SalesOn to praktyczne narzędzie, które pozwala  rozwijać kompetencje oraz umiejętności sił sprzedaży. Oferuje szeroką gamę szkoleń dla przedstawicieli handlowych jak również dla managerów. W łatwy i przystępny sposób można  analizować wyniki, śledzić postępy pracowników oraz określać potencjał do doskonalenia. Dla nas dużą wartością jest także tworzenie własnych szkoleń produktowych. Polecam!

Luiza Lutek Koordynator ds. rozwoju sił sprzedaży w Polkomtel

SalesOn pojawił się w naszych strukturach podczas pandemii, dzięki czemu nasi Handlowcy nie zostali pozbawieni dostępu do wiedzy i możliwości nieustannego rozwoju. Tematyka szkoleń na platformie pozwala personalizować szkolenia i dopasowywać materiały pod diagnozowane potrzeby naszych pracowników. W tym roku idziemy krok dalej – decydujemy się na wykorzystanie możliwości związanych z planowaniem i monitorowaniem pracy coachingowej, które oferuje SalesOn.

Waldemar  Jakubus Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu w DOBROWOLSCY Sp. z o.o

„Jesteśmy z SalesOn już od 2 lat. Ta przystępna forma, szybka i łatwa w obsłudze, pozwoliła na wprowadzenie systematyczności, mobilności i szerokości tematyki w zakresie szkoleń dla naszych handlowców i działów telesprzedaży. Możliwość powtarzania i łatwego dostępu do wiedzy, jest kluczowym czynnikiem, aby była zapamiętana i wykorzystana. Uważam, że jest to najbardziej optymalna forma dla firm z dużymi działami handlowymi.”

Wojciech Cichy Field Sales Director w Danone

[…] rzeczywiście dzięki SalesOn podnosimy nieustannie kompetencje naszego zespołu sprzedaży już od prawie dwóch lat! To wszystko było możliwe dzięki wzajemnemu zrozumieniu, zaangażowaniu i partnerskiej współpracy. Podziękowania dla całego zespołu SalesOn oraz zespołu HR and Sales Danone

Anna Staroszczyk HR Partner w Strauss Cafe

[…] dziękuję całemu zespołowi SalesOn za profesjonalną współpracę! SalesOn to świetne narzędzie, które w jednej przestrzeni umożliwia Pracownikom rozwój wielu kompetencji sprzedażowych

Joanna Mazur-Zwinka Dyrektor ds. Sprzedaży w FFiL Śnieżka SA

Proces rozwoju kompetencji sił sprzedaży to długoterminowa praca. Ważne, aby stopniowo, ze zrozumieniem i z praktycznym zastosowaniem przyswajać wiedzę, a nie „odbyć” szkolenie raz w roku. Dzięki SalesOn jest to możliwe non stop i to bez względu na okoliczności (COVID). Polecam!

Krzysztof Mikoda Sales Director w ZPC Vobro

Dziękujemy za świetny system szkoleń. Zdobytą wiedzę Zespół Sprzedaży wykorzysta od razu praktycznie ponieważ bardzo dobrze to przygotowaliście. Polecam dla każdego Zespołu Sprzedaży w branży FMCG.

Zofia Kotowska-Popik Dyrektor HR w Perła Browary Lubelskie

[…] jest nam bardzo miło, to udana i owocna współpraca SalesOn.pl z Perełką:). Szczególnie cieszy zaangażowanie naszych handlowców w proces szkolenia! Bardzo dziękujemy!

Maciej Blaut Sales Director w Bahlsen Group

SalesOn to bardzo elastyczny i uszyty na miarę system szkoleń, który rozwija najbardziej pożądane kompetencje handlowców oraz managerów sprzedaży. Doskonale dopasowany trening on-line w czasach pandemii. Dzięki niemu, jesteśmy o krok do przodu!

Magdalena Sekulska Sales Director w Profi Sp. z o.o.

Niezwykle udany projekt. Tematy, które do tej pory przerobiliśmy są opracowane w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały, co przy tej formie szkoleń jest jeszcze bardziej istotne niż w przypadku tradycyjnych warsztatów. Udział w projekcie pozwala nam na poszerzanie wiedzy oraz jej usystematyzowanie. Zachęcamy do skorzystania z możliwości jakie daje platforma SalesOn.

Paweł Pasek Field Force Manager w Spectrum Brands

SalesOn to bardzo ciekawy projekt i ciesze się, że bierzemy w nim udział! Skupia on w sobie to, co jest w obecnych czasach bardzo ważne, czyli bardzo przystępną i elastyczną formę kształcenia połączoną z bardzo merytorycznymi treściami. Jestem przekonany, że cykl szkoleń on-line w SalesOn.pl wpłynie bardzo pozytywnie na nasze wyniki. Polecam!

Pavel Pechorin Director of Corporate Strategy w KREISEL

Najlepszy i najwygodniejszy format szkoleń działów sprzedaży. Zarówno dla managerów jak i dla handlowców.

Aleksander Socha Dyrektor Zarządzający w Ramirent SA

Sales-on jest idealnym rozwiązaniem łączącym 4 najbardziej istotne dla nas aspekty: wysoka merytoryka szkoleń, atrakcyjna cena, dostępność i przede wszystkim weryfikacja umiejętności handlowych w jednym narzędziu. SalesOn to coś więcej niż szkolenia – to praktyczna baza do rozwijania umiejętności sił handlowych

Małgorzata Stawniak HR Manager w Flugger A / S

Mamy tu to o co poprosiliśmy: gotowe szkolenia na wysokim poziomie, analitykę danych jako ogromną wartość dodaną z perspektywy działu HR, kreator szkoleń własnych oraz solidne wsparcie techniczne.

Jakub Krasicki Lead Project Manager w MS Services

Dbałość o rozwój kompetencji naszych pracowników, jest jednym z priorytetów MS Services. Dlatego w tym roku rozpoczęliśmy współpracę z SalesOn, gdzie nasze siły sprzedaży znajdą kompleksowy program szkoleniowy i testy wiedzy, dzięki którym szybko sprawdzą postępy w nauce.

Karolina Kuchta Junior HR Business Partner w MS Services

Serdecznie polecam SalesOn, to jasno zbudowany system szkoleniowy, coachingowy i raportowy. Saleson dostarcza jakościowych materiałów szkoleniowych, które wśród grupy Przedstawicieli Handlowych MS Services cieszą się bardzo dobrą opinią, a które dla mnie osoby ze świata HR wydają się również interesujące.

Dariusz Stasiukiewicz Dyr. Sprzedaży w Delia Cosmetics

Decyzja o współpracy była przemyślana, uważam że warto rozwijać wiedzę i kompetencje handlowców za pomocą najlepszych narzędzi szkoleniowych do których należy SalesOn.

Tomasz Słoma Kierownik Działu Sprzedaży w LangMedia Sp. z o.o.

Wdrożyliśmy platformę SalesOn na początku 2020 roku i była to świetna decyzja. Nasi handlowcy w każdej chwili mają możliwość rozwijania umiejętności sprzedażowych, co przełożyło się na lepsze wyniki spółki pomimo pandemii. Polecam SalesOn każdej firma, która docenia wagę inwestycji w kapitał ludzki.

Grzegorz Barszcz Vice President w Politan

Rozwiązanie jest w punkt. Doskonale adresuje potrzeby nowego postcovidowego świata. Handlowcy zadowoleni i zaangażowani. Ja również z pełną odpowiedzialnością polecam SalesOn.pl

Marcin Gniewisz Dyrektor handlowy w Herbapol Poznań S.A.

Serdecznie polecam, świetnie przygotowany produkt, sprawna baza serwisowa, co najważniejsze….wspólnie wypracowaliśmy finalne funkcjonalności….teraz cieszymy się z możliwości korzystania . Dziękuje całemu Zespołowi SalesOn.

Mateusz Szlichciński Field Sales Manager Poland w Brown Forman

SalesOn daje naszym naszym handlowcom możliwość uczenia się zgodnie z rytmem i preferencjami każdego z nich, dodatkowo mogą się szkolić z dowolnego miejsca.