SalesOn Regulations

Book a Demo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SalesOn.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) określa zasady świadczenia przez Sales Development Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, e-mail: [email protected], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907282, kapitał zakładowy w wysokości 22.450 PLN, NIP: 5223204877; REGON: 389244404 (dalej Administrator), usług drogą elektroniczną (dalej Usługi), na rzecz podmiotów korzystających z serwisu dostępnego na stronie www.SalesOn.pl (dalej SalesOn.pl).
 2. Administratorem danych osobowych wprowadzanych do SalesOn.pl przez Użytkowników, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) jest Administrator.
 3. Właścicielem autorskich praw majątkowych do SalesOn.pl jest Administrator. Zabronione jest kopiowanie i wykorzystywanie elementów SalesOn.pl, jak również materiałów udostępnianych na jego łamach, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Administratora.
 4. Korzystanie z SalesOn.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z większości funkcjonalności SalesOn.pl możliwe jest także za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów. Sprzęt i oprogramowanie muszą spełniać wymagania techniczne opisane w załączniku: Wymagania techniczne.

§ 2. Usługi

 1. Usługi świadczone są, na rzecz osób fizycznych lub prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
  posiadających osobowości prawnej, pod warunkiem spełnienia przez nie warunków określonych w
  paragrafie 3 ustęp 1 Regulaminu (dalej Klienci). Usługi świadczone są odpłatnie, za wyjątkiem::
  1) usług tworzenia i edycji profilu Użytkownika oraz profilu Klienta;
  2) wysyłki newslettera;
  oraz w okresie testowym usług świadczonych na koncie testowym Klienta.
 2. Z Usług korzystać mogą osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne upoważnione przez Klienta, pod
  warunkiem spełnienia przez nie warunków określonych w paragrafie 3 ustęp 2 Regulaminu (dalej
  Użytkownicy).
 3. Klient może dokonać wyboru jednego lub większej liczby pakietów usług (spośród Usług oferowanych przez Administratora) oraz wybrany pakiet lub pakiety usług wykupić dla jednego lub większej liczby Użytkowników. Usługi obejmują między innymi:
  1. umożliwienie Klientowi będącemu osobą fizyczną założenia profilu indywidualnego, lub założenie przez Administratora na rzecz Klienta konta korporacyjnego oraz nadanie Użytkownikowi wskazanemu przez Klienta uprawnień do administrowania tym profilem (Administrator Klienta);
  2. umożliwienie Administratorowi Klienta administrowania kontem korporacyjnym Klienta, w tym:
   • a) umożliwianie Użytkownikom zakładania nowych profili indywidualnych powiązanych z kontem korporacyjnym Klienta, lub, w przypadku Klienta posiadającego wykupiony dostęp do modułu powierzenia danych osobowych – założenie nowych profili indywidualnych powiązanych z kontem korporacyjnym, udostępnienie ich Użytkownikom oraz edytowania danych w nich podanych,
   • b) usuwania indywidualnych profili Użytkowników powiązanych z kotem korporacyjnym Klienta,
   • c) grupowania indywidualnych profili Użytkowników powiązanych z kotem korporacyjnym Klienta,
   • d) nadawania Użytkownikom pełnych lub częściowych uprawnień do administrowania kontem korporacyjnym Klienta, w tym uprawnień Administratora Klienta,
   • e) publikowania na łamach SalesOn.pl plików audio i wideo oraz artykułów, dokumentów i testów dostępnych wyłącznie dla Użytkowników, lub grup Użytkowników powiązanych z kontem korporacyjnym Klienta,
   • f) konfigurowania szkoleń e-learningowych z wprowadzonych do systemu przez Administratora Klienta plików audio i wideo oraz artykułów, dokumentów i testów,
   • g) administrowania materiałami dostępnymi na koncie korporacyjnym Klienta, w tym opublikowanymi przez Administratora Klienta, w tym udostępniania ich Użytkownikom lub grupom Użytkowników powiązanych z profilem Klienta oraz zlecania zapoznania się z nimi lub ich wykonania,
   • h) administrowania innymi modułami wykupionymi przez Klienta;
  3. umożliwienie Użytkownikom:
   • a) edycji i kasowania danych podanych w profilu indywidualnym Użytkownika, za wyjątkiem Użytkowników, których profile indywidualne zostały założone przez Klienta posiadającego wykupiony dostęp do modułu powierzenia danych osobowych,
   • b) czytania artykułów, oglądania filmów oraz odsłuchiwania audiobooków,
   • c) wykonywania szkoleń e-learningowych i testów wiedzy,
   • d) korzystania i z innych modułów wykupionych przez Klienta;
  4. wysyłanie na podane przez Użytkowników adresy poczty elektronicznej newslettera.
 4. UWAGA: Realizacja wybranych Usług może być związana z dodatkową odpłatnością, o czym SalesOn.pl zawsze, w sposób jednoznaczny, informuje Klienta przed przyjęciem usługi do realizacji.
 5. UWAGA: Przy wykorzystaniu SalesOn.pl nie jest możliwe świadczenie Usług, których obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług poza terenem Polski spoczywałby na Sales Development Technologies Sp. z o.o.. Ze względu na powyższe nie jest możliwe dokonanie zakupu Usług on-line z poza Polski (włączone jest geoblokowanie) jak również zakup Usług przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terenem Polski i nie prowadzące działalności gospodarczej.
 6. Materiały i treści wprowadzane do SalesOn.pl nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających dobre obyczaje i ogólnie przyjęte zasady moralne, a w szczególności:
  1. naruszających przepisy prawa,
  2. zawierających treści wulgarne, obraźliwe, pornograficzne i / lub nieobyczajne,
  3. obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw,
  4. popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
 7. Materiały i treści wprowadzane do SalesOn.pl przez Administratora Klienta zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 3. pkt. 2) lit. e) Regulaminu:
  1. będą dostępne wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych przy wykorzystaniu profili indywidualnych powiązanych z kontem korporacyjnym Klienta, nie będę natomiast dostępne dla pozostałych użytkowników SalesOn.pl;
  2. pozostają własnością Klienta i prawo do ich wykorzystywania ma wyłącznie Klient, a Administrator (Sales Development Technologies Sp. z o.o.) nie nabywa do nich żadnych praw chociażby ich kopie lub oryginały zostały mu udostępnione, a w szczególności na mocy Regulaminu nie następuje przeniesienie na niego takich praw, ani nie zostaje udzielona na jego rzecz licencja;
  3. mogą zostać usunięte z SalesOn.pl przez Administratora Klienta w każdym czasie oraz przez Administratora po upływie 14 dni od dnia wygaśnięcia ważności konta Klienta

§ 3. Klienci i Użytkownicy

 1. Klientem może być osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjnej nie posiadająca osobowości prawnej, która jednocześnie spełnia wszystkie następujące warunki:
  1. w jej imieniu zawarta została umowa dotycząca świadczenia Usług lub zostało złożone zamówienie świadczenia Usług (w tym zamówienie on-line na stronie Saleson.pl);
  2. zamówione Usługi zostały opłacone (o ile inaczej nie zostało wskazane w zawartej umowie, lub złożonym zamówieniu);
  3. Klient będący osobą fizyczną lub Administrator Klienta nie będącego osobą fizyczną założył na SalesOn.pl profil indywidualny potwierdzając, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia;
  4. Klient będący osobą fizyczną lub Administrator Klienta nie będącego osobą fizyczną wyraził zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu realizacji Usług, lub Klient zawarł z Administratorem umowę dotyczącą świadczenia Usług obejmującą moduł powierzenia Regulamin SalesOn.pl, str. 3 z 8 przetwarzania danych osobowych oraz umowę powierzenia do przetwarzania danych osobowych użytkowników.
 2. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz:
  1. założyła na SalesOn.pl profil indywidualny zawierający jej prawdziwe dane osobowe, podając co najmniej: imię, nazwisko i adres e-mail oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych w celu realizacji Usług, lub
  2. której profil indywidualny na SalesOn.pl udostępnił Klient, który uprzednio zawarł z Administratorem umowę dotyczącą świadczenia Usług obejmującą moduł powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umowę powierzenia do przetwarzania danych osobowych użytkowników.
 3. Użytkownik może na swoim profilu indywidualnym również umieścić zdjęcie, z tym zastrzeżeniem, że jego umieszczenie oznacza wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku Użytkownika na łamach SalesOn.pl.
 4. . Żaden z elementów profilu indywidualnego nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających dobre obyczaje i ogólnie przyjęte zasady moralne, a w szczególności:
  1. naruszających przepisy prawa;
  2. zawierających treści wulgarne, obraźliwe, pornograficzne i / lub nieobyczajne;
  3. obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw;
  4. popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
 5. Zakładając profil indywidualny powiązany z kontem korporacyjnym Klienta Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie wszelkich treści na nim podanych osobom upoważnionym przez Klienta.
 6. Podawanie przez Użytkownika na jego profilu indywidualnym nieprawdziwych danych osobowych jest zabronione. Profile zawierające nieprawdziwe dane osobowe mogą być blokowane lub usuwane przez Administratora. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji podanych danych, w szczególności poprzez podanie na prośbę Administratora aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
 7. Administrator może:
  • odmówić świadczenia Usług każdej osobie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Administratora;
  • zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie i / lub skorygowanie podanych przez niego danych osobowych, jeżeli zachodzi podejrzenie, że dane podane przez niego na profilu indywidualnym nie są zgodne ze stanem faktycznym;
  • zwrócić się do osoby trzeciej (np. Administratora Klienta) o potwierdzenie, czy dane podane przez Użytkownika na profilu indywidualnym są zgodne ze stanem faktycznym;
  • zablokować lub usunąć profil Użytkownika jeżeli:
   • a) zachodzi podejrzenie, iż podane przez Użytkownika dane nie są prawdziwe,
   • b) Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego loginu i hasła. Zabronione jest wykorzystywanie loginów oraz haseł do SalesOn.pl należących do innych osób jak również dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa bez uprzedniej zgody Administratora.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z SalesOn.pl i wszystkie wynikłe z tego skutki, w tym szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu działań Użytkownika.
 10. Użytkownik korzystając z SalesOn.pl potwierdza że jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Każdy Użytkownik może zwiększyć bezpieczeństwo posługiwania się SalesOn.pl włączając na swoim profilu uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z SalesOn.pl, a Użytkownik, o którym mowa w § 3 ust. 2. pkt. 1) Regulaminu również usunąć swoje dane osobowe lub poprosić o ich usunięcie Administratora wysyłając wiadomość na adres [email protected]. Użytkownik, o którym mowa w § 3 ust. 2. pkt. 2) Regulaminu prośbę o usunięcie konta, lub zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych powinien kierować do Administratora Klienta.

§ 4. Ceny, zawarcie umowy i płatności

 1. Ceny Usług podane w cennikach i na zamówieniach są cenami netto i nie uwzględniają podatku od towarów i usług, który zostanie doliczony w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Wyjątkiem od powyższej zasady są ceny szkoleń e-learningowych, które ze względu na możliwość ich zakupu przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej podawane są w kwotach brutto.
 2. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo na okres jednego roku, z chwilą dokonania przez Klienta płatności, chyba że:
  • a) zamówienie złożone przez Klienta i przyjęte przez Administratora, lub umowa zawarta pomiędzy klientem i Administratorem stanowi inaczej, lub
  • b) zamówienie zostało złożone przy wykorzystaniu formularza on-line z dokonanym wyborem płatności miesięcznych – wówczas Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo z chwilą dokonania płatności, na okres jednego miesiąca, z automatycznym przedłużeniem na kolejne miesięczne okresy, do momentu złożenia przez Klienta rezygnacji lub zaprzestania regulowania przez Klienta comiesięcznych płatności.
 3. Jeżeli przyjęte przez Administratora zamówienie lub umowa zawarta z Administratorem nie stanowi inaczej, płatność dokonywana jest przez Klienta z góry, przy wykorzystaniu systemu dotpay lub na podstawie dokumentu proforma wystawionego przez Administratora lub automatycznie z systemu SalesOn.pl.
 4. Jeżeli przyjęte przez Administratora zamówienie lub umowa zawarta z Administratorem nie stanowi inaczej, faktura jest wystawiana każdorazowo po dokonaniu przez Klienta płatności na dane podane przez Klienta na stronach SalesOn.pl w trakcie dokonywania zakupu, lub na formularzu zamówienia lub w umowie, a następnie jest wysyłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na życzenie Klienta faktura może zostać wystawiona w formie tradycyjnej (papierowej) i wysłana klientowi listem zwykłym.
 5. Po upływie opłaconego przez Klienta okresu dostęp do Usług jest blokowany, za wyjątkiem Usług o których mowa w § 2 ust. 1. pkt. 1) i 2) Regulaminu. Klient nie ma obowiązku przedłużania okresu korzystania z Usług, ani też przesyłania do Administratora powiadomień o rezygnacji z korzystania z Usług (o ile umowa zawarta z Administratorem nie stanowi inaczej).
 6. Klient będący osobą fizyczną może odstąpić od umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o rezygnacji z Usług na adres Administratora. W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Zwrot płatności nastąpi w terminie czternastu dni przy wykorzystaniu systemu dotpay lub na rachunek bankowy, z którego została przekazana, chyba że Klient uzgodni z Administratorem inną formę realizacji zwrotu.

§ 5. Dane osobowe Użytkowników

 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników, są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z SalesOn.pl oraz przekazywania informacji o usługach i produktach oferowanych przez Administratora. Dane są przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany przez system SalesOn.pl, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników:
  1. o których mowa w § 3 ust. 2. pkt. 1) Regulaminu – jest:
   • a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy – umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług, Regulamin SalesOn.pl, str. 5 z 8
   • b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – wykazania faktycznego świadczenia usług niematerialnych;
   • c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. uzasadniony interes administratora polegający na oferowaniu produktów i usług);
  2. o których mowa w § 3 ust. 2. pkt. 2) Regulaminu – jest każdorazowo umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta przez Administratora z Klientem.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż konieczny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z realizacji umów oraz przepisów prawa, tj. do końca roku po upływie pięciu lat od dnia ostatniego skorzystania przez Użytkownika z Usług oraz przez okres potrzebny na ich pełne skasowanie w tym skasowanie z serwerów zapasowych oraz kopii bezpieczeństwa (przykładowe, jeżeli użytkownik po raz ostatni logował się do SalesOn.pl w lipcu 2021 roku, to jego profil Użytkownika zostanie skasowany w styczniu 2027 roku).
 4. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd lub organ ścigania) wskazując jego podstawę prawną oraz, w przypadku Użytkowników o których mowa w § 3 ust. 2. pkt. 2) Regulaminu, gdy przekazanie danych zleci Klient, który przekazał Administratorowi dane osobowe do przetwarzania.
 5. Każdemu Użytkownikowi, o którym mowa w § 3 ust. 2. pkt. 1) Regulaminu, w odniesieniu do podanych przez Niego danych osobowych przysługują następujące prawa :
  • a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  • c) prawo do przenoszenia danych;
  • d) prawo do usunięcia danych oraz żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  • e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Żądanie realizacji każdego z powyższych praw każdy Użytkownik może zgłosić w dowolnym momencie na adres [email protected]
 6. Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać usunięte również przez Administratora Klienta przy wykorzystaniu funkcji kasowania:
  1. konta Użytkownika – kasowanie kont poszczególnych Użytkowników powiązanych z kontem Klienta,
  2. konta Klienta – kasowanie wszystkich danych z konta Klienta, w tym:
   • a) danych wszystkich Użytkowników powiązanych z kontem Klienta
   • b) materiałów i treści wprowadzonych do SalesOn.pl przez Administratora Klienta zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 3. pkt. 2) lit. e) Regulaminu

§ 6. Cookies

 1. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Administrator stosuje mechanizm plików “cookies”, tj. plików tekstowych, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Strona zapisuje zarówno pliki własne Administratora jak również zaufanych podmiotów trzecich (np.: Google) Powyższe pliki umożliwiają rozpoznanie Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stronami SalesOn.pl, nie służą one jednak do identyfikacji konkretnych Użytkowników, w szczególności na ich podstawie Administrator nie ustala tożsamości Użytkowników.
 2. Administrator używa plików cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach w celu:
  1. ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po SalesOn.pl;
  2. przygotowywania i prowadzenia badań oraz sondaży;
  3. tworzenia statystyk;
  4. weryfikacji i rozwoju oferty świadczonych usług;
  5. udostępniania Użytkownikom spersonalizowanych usług;
  6. kierowania do Użytkowników spersonalizowanych, odpowiadających ich zainteresowaniom reklam;
  7. uniknięcia zbyt częstego prezentowania tej samej reklamy temu samemu Użytkownikowi.
 3. Pliki cookies są ustawiane przy “wejściu” i “wyjściu” Użytkownika z SalesOn.pl. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie plików cookies, ustawienia można jednak zmienić ustawienia w taki sposób aby:
  1. pliki cookies były blokowane w całości lub części, lub
  2. każdorazowo w momencie kiedy pliki cookies są wysyłane na urządzenie pojawiał się komunikat. Jednakże, w przypadku zablokowania plików cookies niektóre funkcje SalesOn.pl mogą wówczas nie działać prawidłowo.

§ 7. Zakres odpowiedzialności Administratora

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z SalesOn.pl było możliwe dla Użytkowników korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych, jednakże:
  1. Administrator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych powyżej umożliwi korzystanie z wszystkich Usług;
  2. Administrator informuje również, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, bądź wpływać na ich jakość;
  3. ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania SalesOn.pl.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z funkcjonowaniem lub brakiem funkcjonowania SalesOn.pl;
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie:
   • a) nastąpiło z winy nieumyślnej,
   • b) spowodowane było przez osoby trzecie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i loginu, za wyjątkiem sytuacji gdy nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora.
 6. W przypadku zawinionych przez Administratora przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do Usług, trwających łącznie dłużej niż 8 godzin w miesiącu kalendarzowym, Administrator zobowiązuje się na prośbę Klienta zrekompensować każdy taki okres przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do Usług poprzez przedłużenie okresu na jaki zostały wykupione o jeden pełny dzień za każde 8 godzin przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do Usług.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania SalesOn.pl oraz naruszenia Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub tradycyjną na adres: Sales Development Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§ 9. Postanowienia pozostałe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej: https://SalesOn.pl/terms-of-use/ w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Klientów i Użytkowników, zmian:
  1. oprogramowania SalesOn.pl, w tym oprogramowania służącego do świadczenia Usług;
  2. szaty graficznej SalesOn.pl, w tym szaty graficznej stron wykorzystywanych do udostępniania Usług;
  3. funkcjonalności SalesOn.pl, w tym funkcjonalności profilu Użytkownika na SalesOn.pl
 3. Korespondencję związaną z funkcjonowaniem SalesOn.pl Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Profilu.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 01.09.2021.

Wymagania techniczne SalesOn.pl

 1. Konfiguracja sprzętowa komputera oraz urządzenia mobilnego musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. Filmy oraz audiobooki mogą być odtwarzane na urządzeniach wyposażonych w słuchawki lub głośniki, a w przypadku komputerów również karty dźwiękowe.
 2. Na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Administrator wspiera następujące przeglądarki:
  • a) Google Chrome – najnowsza stabilna wersja
  • b) Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja
  • c) Microsoft Edge – najnowsza stabilna wersja
  • d) Opera – najnowsza stabilna wersja
 3. Na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS Administartor wspiera:
  • a) Apple Safari – najnowsza stabilna wersja
 4. Na urządzeniach mobilnych (telefonach komórkowych i tabletach) Administrator wspiera:
  • a) system operacyjny Android 4.4 lub nowszy oraz przeglądarkę Chrome
  • b) system operacyjny iOS 9.0 lub nowszy oraz przeglądarkę Safari
 5. Inne wymagania odnośnie konfiguracji:
  • a) włączona obsługa JavaScript

Customers about SalesOn

Robert Porada Sales Director

Effective and flexible tool that works well for a large team with varying sales experience. We highly recommend SalesOn’s industry-specific training, access to verification of participants’ knowledge levels, and the ability to create our own corporate training courses.

Dagmara Lasocka Vice President at Infostom Sp. z o.o.

Thanks to SalesOn, we simply sell more! We’ve seen a 35% increase in sales, and an increase in the conversion of submitted offers for a loan from 15% to 43%! SalesOn is a quick and easy way to improve the competence of sales teams.

Aleksandra Gadzikowska Director of Apartment Properties Division

For more than a year, we have been using SalesOn to create our own training courses for agents starting out in the company. This ensures that each agent has a solid foundation to start with, both with market and subject matter knowledge. Last year, we recruited around 30 agents who build on the knowledge gained from SalesOn training. Each of the agents has a strong sales track record, and as a result we have seen an increase in sales of around 10% on the previous year, probably largely due to working with SalesOn!

Damian Fituch Managing Director at Jung Polska

Thanks to SalesOn, we have the opportunity to train our Sales Team in an ongoing, low-cost and above all measurable way. The SalesOn platform is the future in terms of development and digitalisation in sales departments, forcing people to think in a different, previously unknown way. SalesOn is a powerful dose of knowledge – both for people starting out in sales and those who have already fallen into a sales routine. By implementing the SalesOn platform at JUNG Polska, our team is gaining new knowledge that they can put into practice.

Maciej Głuszyński National Sales Manager at Zeelandia

Our people are our best showcase. SalesOn helps us to be sure that they are still “hot”. The flexibility and openness of the SalesOn tool allows us to configure it at any time during market reconfiguration. I heartily recommend.

Julia Bentkowska Sales Director at Good Food Products

SalesOn is an interesting complementary tool to traditional stationary training. It enables regular work on improving sales skills, and allows you to refresh your knowledge on a continuous basis. The great advantage is training at any convenient time, from anywhere. Thanks to reports and rankings, it allows you to assess the involvement of salespeople in their personal development.

Tomasz Kuczyński Business Development Director at JUAN

The SalesOn platform means convenience and stress-free training for employees and savings for the company. We professionally train our salespeople in the most convenient place and time throughout the country.

Renata Niećko Chief Executive Officer at Euroterm TGS

Comfort related to the selection of training, scheduling of dates, the possibility of undergoing training in the most convenient conditions for the employee, the possibility of obtaining quick access to sales materials. These and many other advantages of SalesOn cannot be overestimated. The most encouraging are the comments of users who admit that they now see their mistakes in communication with clients, or discover that there is an area to be worked on by their colleague, discuss it and support each other. It is also important that each employee who wants to learn new techniques of working with the client has access to the tool simply “at his fingertips”.

Marek Sapeta Deputy Sales Director at Tarczyński S.A.

SalesOn is a very interesting and intuitive tool for conducting training in sales skills and industry knowledge. The platform is ideal for carrying out quick knowledge verification, especially in a dispersed sales structures. Thanks to reports and rankings, we are able to monitor the progress of our employees on an ongoing basis.

Magdalena Łukasik-Olejniczak Product Trainer CE Cluster Lead at Whirlpool

SalesOn is a simple way to develop the knowledge and skills of salespeople or brand promoters. Interesting content presented in understandable language is a 100% guarantee. I noticed that the team eagerly participates in training and gamification. It is also worth paying attention to the intuitive administration of the platform, thanks to which you do not have to waste hours and nerves 🙂

Błażej Wilamowski Commercial Director, Member of The Board at Oshee

Thanks to SalesOn, we not only develop hard competences, but we have also gained a modern communication platform, which we also use for product training, NPD implementation and education of our clients. The greatest added value of the platform is flexibility in managing the training and competence development program, and the ability to verify knowledge on-line, without over-investing the time of our teams, e.g. through knowledge tests that enable quick verification of the state of knowledge of our staff.

Paweł Musiał General Sales Deputy Director at BLACHPROFIL 2

The SalesOn training platform has been accompanying our sales force for over a year. Professional support in implementing an innovative online training tool was the key to success. The platform has a wide range of soft skills training for traders and managers and allows you to prepare your own product modules. Big applause for the new format of LIVE webinars, a tool that allows for greater interaction between the sales department and the trainer!

Sławomir Bedliński Sales Director at Hoya

SalesON is a platform that we have been using for over two years, it is a great tool for developing and consolidating the knowledge of salespeople (…) It is very important that SalesOn is constantly developed, offering new training modules and new functionalities. (…) Additionally, the platform enables the analysis of the development of the team’s skills. (….) SalesOn is an integral part of our team’s training process and we will continue to use this platform regardless of any other training.

Krzysztof Książek Jr HR Business Partner at Orbico Poland

SalesOn, apart from great ready-made training content and many fantastic functionalities, is also a team of specialists behind the platform. I greatly appreciate the fact that our partners on the SalesOn side listen to our feedback and constantly improve the platform to make it even better adapted to the needs of users and administrators.

Wojciech Cichy Field Sales Director at Danone

[…] indeed, thanks to SalesOn, we have been constantly improving the competences of our sales team for almost two years! It was all possible thanks to mutual understanding, commitment, and partnership cooperation. Many thanks to the entire team of SalesOn and Danone’s HR and Sales team

Jarek Ganiewski Field Force Manager at Fiskars

SalesOn allows us to develop the sales team in small steps. The greatest value is the reporting module, where we see what salespeople know and can do, and on which areas we still have to work on. Working at Saleson also allows you to develop the involvement of salespeople in the learning process anywhere, anytime.

Karolina Szołoch HR Coordinator at Sopro Polska

SalesOn is a practical tool that allows you to develop competences and skills of the sales force. It offers a wide range of training courses for sales representatives as well as for managers. In an easy and accessible way, you can analyze the results, track the progress of employees and determine the potential for improvement. For us, creating our own product training is also of great value. I recommend!

Luiza Lutek Sales Force Development Coordinator at Polkomtel

SalesOn appeared in our structures during the pandemic, thanks to which our sales reps were not deprived of access to knowledge and opportunities for continuous development. The subject of training on the platform allows you to personalize training and adjust materials to the diagnosed needs of our employees. This year, we are going a step further – we decide to use the opportunities related to planning and monitoring coaching work offered by SalesOn.

Waldemar  Jakubus Sales and Marketing Director, Member of the Management Board at DOBROWOLSCY Sp. z o.o

“We have been with SalesOn for 2 years. This accessible form, fast and easy to use, allowed for the introduction of regularity, mobility and a wide range of topics in the field of training for our sales reps and telesales reps. Being able to repeat and easily access knowledge is a key factor in keeping it remembered and used. I believe that this is the most optimal form for companies with large sales departments. “

Mateusz Szlichciński Field Sales Manager Poland at Brown Forman

SalesOn gives our salespeople the opportunity to learn according to the rhythm and preferences of each of them, additionally they can train from anywhere.

Marcin Gniewisz Commercial Director at Herbapol Poznań S.A.

I can wholeheartedly recommend. A well-prepared product, an efficient service base, and most importantly … we developed the final functionalities together… and now we are happy to use it. Thank you to the entire SalesOn Team.

Grzegorz Barszcz Vice President at Politan

This solution is on point. It perfectly addresses the needs of the new post-Covid world. Our salespeople are satisfied and committed. I can wholeheartedly recommend using SalesOn.pl

Tomasz Słoma Sales Department Manager at LangMedia Sp. z o.o.

We implemented the SalesOn platform at the beginning of 2020 and it was a great decision. Our sales representatives have the opportunity to develop their sales skills at any time, which translated into better results of the company despite the pandemic. I recommend SalesOn to any company that appreciates the importance of investing in human capital.

Dariusz Stasiukiewicz Sales Director at Delia Cosmetics

„The decision to cooperate was well thought out, I believe that it is worth developing the knowledge and competences of salespeople using the best training tools to which SalesOn belongs.”

Karolina Kuchta Junior HR Business Partner at MS Services

I heartily recommend SalesOn, it is a clearly built training, coaching, and reporting system. SalesOn provides qualitative training materials, which have a very good opinion among the group of MS Services Sales Representatives, and which I, an HR representative, also find very interesting.

Jakub Krasicki Lead Project Manager at MS Services

One of the priorities of MS Services is to care for the development of our employees’ competences. That is why this year we started our cooperation with SalesOn, where our sales forces will find a comprehensive training program and knowledge tests, thanks to which they will quickly progress in their education.

Małgorzata Stawniak HR Manager at Flugger A / S

We have what we asked for: ready-made high-level training, data analytics as a huge added value from the perspective of the HR department, an in-house training creator, and a solid technical support.

Pavel Pechorin Director of Corporate Strategy at KREISEL

The best and most convenient training format for sales departments. Both for managers and salespeople.

Paweł Pasek Field Force Manager at Spectrum Brands

SalesOn is a very interesting project, and I am glad that we are a part of it! It brings together what is very important nowadays, i.e. a very accessible and flexible form of education combined with very substantive content. I am convinced that the series of online training courses at SalesOn.pl will have a very positive impact on our results. I recommend it!

Magdalena Sekulska Sales Director at Profi Sp. z o.o.

An extremely successful project. The topics that we have covered so far are developed in a very clear and understandable way, which is even more important with this form of training than in the case of traditional workshops. Participation in the project allows us to expand our knowledge and systematize it. We encourage you to take advantage of the opportunities offered by the SalesOn platform.

Maciej Blaut Sales Director at Bahlsen Group

SalesOn is a very flexible and tailored training system that develops the most desirable competences of salespeople and sales managers. A perfectly matched online training system, especially during the pandemic. Thanks to this, we are one step ahead!

Zofia Kotowska-Popik HR Director at Perła Browary Lubelskie

[…] We are extremely happy, it’s a successful and fruitful cooperation between SalesOn.pl and Perełka :). The involvement of our salespeople in the training process is especially pleasing! Thank you very much!

Krzysztof Mikoda Sales Director at ZPC Vobro

Thank you for a great training system. The Sales Team will use the acquired knowledge practically because you have prepared it very well. I recommend it to every Sales Team in the FMCG industry.

Joanna Mazur-Zwinka Sales Director at FFiL Śnieżka SA

The process of developing sales force competencies is a long-term job. It is important that you acquire knowledge gradually, with understanding and practical application, and not “undergo” training once a year. Thanks to SalesOn, it’s possible all the time, regardless of the circumstances (COVID). Definitely recommend!

Anna Staroszczyk HR Partner at Strauss Cafe

[…] Thank you to the entire SalesOn team for professional cooperation! SalesOn is a great tool which allows employees to develop multiple sales competences in one space